LỜI GIẢI ONLINE

Giải Bài Tập Sgk Sinh Học 7

Giải Bài Tập Sgk Sinh Học 7

Để học tốt Sinh học Lớp 7, loạt bài Giải bài tập sgk Sinh học 7 được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Sinh học 7 hơn.

Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú

Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Chương 1: Ngành Động Vật Nguyên Sinh

Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

Bài 4: Trùng roi

Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Chương 2: Ngành Ruột Khoang

Bài 8: Thủy tức

Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

Chương 3: Các Ngành Giun

Bài 11: Sán lá gan

Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

Bài 13: Giun đũa

Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

Bài 15: Giun đất

Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Chương 4: Ngành Thân Mềm

Bài 18: Trai sống

Bài 19: Một số thân mềm khác

Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm

Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Chương 5: Ngành Chân Khớp

Bài 22: Tôm sông

Bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Bài 26: Châu chấu

Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Bài 30: Ôn tập phần 1 – Động vật không xương sống

Chương 6: Ngành Động Vật Có Xương Sống

Bài 31: Cá chép

Bài 32: Thực hành: Mổ cá

Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép

Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

Bài 35: Ếch đồng

Bài 36: Thực hành: QUan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mỗ

Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn

Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Bài 41: Chim bồ câu

Bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu

Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim

Bài 46: Thỏ

Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ

Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú

Chương 7: Sự Tiến Hóa Của Động Vật

Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Chương 8: Động Vật Và Đời Sống Con Người

Bài 57: Đa dạng sinh học

Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)

Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

Bài 60: Động vật quý hiếm

Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

Bài 63: Ôn tập

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *