Giải Bài Tập Sgk Sinh Học 7

Giải Bài Tập Sgk Sinh Học 7

Để học tốt Sinh học Lớp 7, loạt bài Giải bài tập sgk Sinh học 7 được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Sinh học 7 hơn.

Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú

Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Chương 1: Ngành Động Vật Nguyên Sinh

Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

Bài 4: Trùng roi

Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Chương 2: Ngành Ruột Khoang

Bài 8: Thủy tức

Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

Chương 3: Các Ngành Giun

Bài 11: Sán lá gan

Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

Bài 13: Giun đũa

Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

Bài 15: Giun đất

Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Chương 4: Ngành Thân Mềm

Bài 18: Trai sống

Bài 19: Một số thân mềm khác

Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm

Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Chương 5: Ngành Chân Khớp

Bài 22: Tôm sông

Bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Bài 26: Châu chấu

Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Bài 30: Ôn tập phần 1 – Động vật không xương sống

Chương 6: Ngành Động Vật Có Xương Sống

Bài 31: Cá chép

Bài 32: Thực hành: Mổ cá

Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép

Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

Bài 35: Ếch đồng

Bài 36: Thực hành: QUan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mỗ

Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn

Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Bài 41: Chim bồ câu

Bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu

Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim

Bài 46: Thỏ

Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ

Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú

Chương 7: Sự Tiến Hóa Của Động Vật

Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Chương 8: Động Vật Và Đời Sống Con Người

Bài 57: Đa dạng sinh học

Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)

Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

Bài 60: Động vật quý hiếm

Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

Bài 63: Ôn tập

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *