Giải bài tập sgk Hóa học 11 nâng cao

Để học tốt Hóa học Lớp 11, loạt bài Giải bài tập sgk Hóa học 11 nâng cao được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Hóa học 11 hơn.

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nhóm Nitơ

Chương 3: Nhóm cacbon

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

Chương 6: Hiđrocacbon không no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic