Getting Started Unit 1 Tiếng Anh Lớp 7 Mới

Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1: Hobbies 

1.Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Ann: Your house is  very nice. Trang

Trang: Thanks! Let’s go upstairs. I’ll show you my room.

Ann: I love your dollhouse. It’s amazing. Did you make it yourself?

Trang : Yes. My hobby is building dollhouse.

Ann: Really? Is it hard to build one?

Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue. Then just use a bit of creativity. What do you do in your free time?

Ann: I like horse riding

Trang: That’s rather unusual. Not many people do that.

Ann: Actually, it’s more common than you think. There are some horse riding clubs in Hanoi now. I go to the Riders’ club every Sunday

Trang: I’d love to go to your club this Sunday. I want to learn how to ride

Ann: Sure. My lesson starts at 8 am.

Hướng dẫn dịch:

Ann: Ngôi nhà của cậurất đẹp. Trang

Trang: Cảm ơn! Chúng ta hãy đi lên cầu thang. Tớ sẽ cho cậu xem phòng của tớ.

Ann: Tớ yêu ngôi nhà búp bê của cậu. Thật tuyệt với. Có phải cậutự làm cái đó?

Trang: Vâng. Sở thích của tớ là xây nhà búp bê.

Ann: Thật không? Có khó để xây dựng một cái không?

Trang: Không hẳn. Tất cả những gì cậucần là một số bìa cứng và keo dán. Sau đó, chỉ cần sử dụng một chút sáng tạo. Cậusẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Ann: Tớ thích cưỡi ngựa

Trang: Điều đó khá bất thường. Không có nhiều người làm điều đó.

Ann: Thực ra, nó phổ biến hơn cậu nghĩ. Hiện nay có một số câu lạc bộ cưỡi ngựa ở Hà Nội. Tớ đến câu lạc bộ Riders  vào Chủ nhật hàng tuần

Trang: Tớ rất muốn đến câu lạc bộ của cậu vào Chủ nhật này. Tớ muốn học cách cưỡi ngựa

Ann: Chắc chắn rồi. Bài học của tớ bắt đầu lúc 8 giờ sáng.

2 .Read the conversation again and write T ( True) or F ( False) (Đọc đoạn hội thoại một lần nữa và viết True hoặc False)

  1. Trang needs help with building dollhouses.
  2. Trang uses glue and cardboard to build her dollhouse.
  3. To build a dollhouse, you need to use your creativity.
  4. Ann goes to a horse riding club every Sunday.
  5. Ann’s lesson starts at 8 p.m.

Lời giải:

1-F 2-T 3-T
4-T 5-F

Hướng dẫn dịch:

  1. Trang cần sự giúp đỡ để làm nhà búp bê
  2. Trang sử dụng keo và bìa các tông để xây ngôi nhà búp bê của cô ấy
  3. Để xây dựng nhà búp bê, bạn cần sử dụng sự sáng tạo của mình
  4. Ann đi đến câu lạc bộ cưỡi ngựa vào mỗi chủ nhật
  5. Lớp học của Ann bắt đầu vào lúc 8 giờ tối

3. Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, check. (Viết các từ hoặc cụm từ từ trong bảng dưới các bức tranh đúng. Sau đó nghe và kiểm tra lại)

Bài nghe:

Lời giải:

1. making models 2. riding a house 3. collecting coins
4. gardening 5. building dollhouses 6. collecting teddy bears

Hướng dẫn dịch:

1. tạo các mẫu 2. cưỡi ngựa 3. sưu tầm đồng xu
4. làm vườn 5. xâu nhà búp bê 6. sưu tầm gấu bông

4 . Work in pair. Write the hobbies from 3 in the suitable columns. Add some hobbies to each column.
(Làm việc theo nhóm. Viết các sở thích ở bài 3 vào cột phù hợp. Thêm một số sở thích vào mỗi cột)

Hướng dẫn làm bài

Doing things Making things Collecting things
Gardening

Riding a house

Riding a bike

Making models

Building dollhouses

Collecting teddy bears

Collecting stamps

Collecting coins

Collecting comics

5 . Work in groups. Ask your classmates which hobbies they like. Use the question “Do you like……….?”

Write the students’ names in the table below. Which hobby is the most popular.

Find someone who likes

(Luyện tập theo nhóm. Hỏi bạn cùng lớp về sở thích của họ. Sử dụng câu hỏi “Do you like”

Viết tên học sinh vào bảng dưới đây. Sở thích nào phổ biến nhất)

Riding a house
Building dollhouses
Collecting teddy bears
Collecting coins
Gardening
Making models

Hướng dẫn làm bài

Riding a house Lan, Mai Hoa
Building dollhouses Nhung
Collecting teddy bears Thùy, Ngọc Anh
Collecting coins
Gardening No one
Making models No one

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *