Getting started Unit 1 SGK Tiếng Anh 9

Getting started – Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9

Đề bài

Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit?

(Thực hành với một bạn cùng học. Một người bạn nước ngoài sắp đến ở với bạn trong một tuần. Bạn sẽ làm những hoạt động gì trong chuyến thăm?)

Lời giải:

a. I’d take my friend to a traditional festival.

(Tôi sẽ dẫn bạn đến một lễ hội truyền thống.)

b. I’d take him to Van Mieu.

(Tôi sẽ dẫn bạn ấy đến Văn Miếu.)

c. I’d take him to the Dong Xuan Market.

(Tôi sẽ dẫn bạn ấy đến chợ Đồng Xuân.)

d. I’d take him to an art exhibition or a historical museum.

(Tôi sẽ dẫn bạn ấy đến triển lãm nghệ thuật hoặc viện bảo tàng lịch sử.)

e. I’d take him to a night market.

(Tôi sẽ dẫn bạn ấy đến chợ đêm.)

f. I’d take him to a historical building.

(Tôi sẽ dẫn bạn ấy đến một ngôi nhà cổ kính.)

Chúc một ngày may mắn!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *