Getting Started Tiếng Anh Lớp 6

Giải Tiếng Anh 6 Unit 1 Getting Started

Hướng dẫn soạn và giải chi tiết phần Getting Started unit 1

1 .Listen and read. (nghe và đọc)

Bài nghe

Nội dung bài nghe

Phong: Hi, Vy.

Vy: Hi, Phong. Are you ready?

Phong: Just a minute.

Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

Phong: Hi, Duy. Nice to meet you.

Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go to the same school!

Phong: Good. Hmm, your school bag looks heavy.

Duy: Yes! I have new books, and we have new subjects to study.

Phong: And a new uniform, Duy! You look smart!

Duy: Thanks, Phong. We always look smart in our uniforms.

Phong: Let me put on my uniform. Then we can go.

Bài dịch chi tiết

Phong: Chào Vy.

Vy: Chào Phong. Cậu đã sẵn sàng chưa?

Phong: Chỉ một phút nữa thôi

Vy: À, đây là Duy, bạn mới của tớ.

Phong: Chào Duy, rất vui khi được gặp cậu.

Duy: Chào Phong. Tớ sống ở gần đây, và chúng ta đi học cùng trường đó!

Phong: Vậy thì hay quá. Này, cặp cậu trông nặng nhỉ.

Duy: Ừ, tớ có nhiều sách, và bọn tớ có nhiều môn để học.

Phong: Và cậu còn có đồng phục mới nữa. Duy này, trông cậu rất bảnh đó!

Duy: Cảm ơn nhé Phong. Bọn mình đều trông rất là bảnh bao trong bộ đồng phục.

Phong: Để tớ mặc đồng phục, rồi sau đó chúng ta đi nha.

2. Read the conversation again and tick T or F (Đọc lại đoạn hội thoại và tích vào câu đúng/sai)

Đáp án

1.T 2.F 3.T 4.T 5.F
 1. Vy, Phong and Duy go to the same school.

(Vy, Phong và Duy đi học cùng trường)

Giải thích Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go to the same school

 1. Duy is Phong’s friend.

(Duy là bạn của Phong)

Giải thích Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

 1. Phong says Duy looks smart in his uniform.

(Phong nói rằng Duy trông bảnh bao trong bộ đồng phục)

Giải thích Phong: And a new uniform, Duy! You look smart!

 1. They have new subjects to study.

(Họ có nhiều môn học mới để học)

Giải thích Duy: Yes, I have new books, and we have new subjects to study.

 1. Phong is wearing a school uniform.

(Phong đang mặc đồng phục trường)

Giải thích Phong: Let me put on my uniform. Then we can go.

3. Write ONE word from the box in each gap. (Điền một từ trong bảng vào chỗ trống)

Go  Subjects  Has  Wear  Uniforms 

Đáp án

– go (v): đi

– subject (n): môn học

– has (v): có

– wear (v): mặc

– uniforms (n): đồng phục

 1. Students weartheir uniforms on Monday.
 2. Vy has a new friend, Duy.
 3. Do Phong, Vy and Duy go to the same school? – Yes, they do.
 4. Students always look smart in their uniforms.
 5. What subjects do you like to study? – I like to study English and history

Hướng dẫn dịch

 1. Học sinh mặc đồng phục vào thứ hai.
 2. Vy có một người bạn mới tên là Duy.
 3. Có phải Phong, Duy và Vy đi học cùng trường không? Đúng vậy.
 4. Học sinh luôn trong rất bảnh bao trong bộ đồng phục.
 5. Bạn thích học những môn gì? Mình thích học tiếng Anh và lịch sử.

4. Match the words with the school things. Then listen and repeat. (Nối các từ với tranh tương ứng. Nghe và nhắc lại).

Bài nghe

giải tiếng anh lớp 6 unit 1

Hướng dẫn giải

 1. school bag (cặp sách)
 2. compass (com pa)
 3. pencil sharpener (gọt bút chì)
 4. rubber (tẩy)
 5. pencil case (hộp đựng bút)
 6. calculator (máy tính cầm tay)

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook. (Nhìn xung quanh lớp. Viết những vật mà em nhìn thấy vào vở)

Gợi ý

chairs: ghế

– desks: bàn học

– clock: đồng hồ treo tường

– blackboard: bảng viết

– books: sách

– pens: bút mực

– pencils: bút chì

– rulers: thước kẻ

– chalks: phấn

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các bài giải lớp 6 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *