Communication Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 Mới

Unit 5: Wonders Of Viet Nam – Kì quan của Việt Nam

1.Listen to the radio programme from 4Teen. Then decide …. (Nghe chương trình 4Teen. Xem những câu sau câu nào đúng (T), câu nào sai (F).)

Bài nghe:

1.F 2.T 3.F 4.T 5.F

Hướng dẫn dịch

  1. MC (Người dẫn chương trình) đọc 5 câu diễn tả một trong các kỳ quan của Việt Nam.
  2. MC sẽ không đề cập đến tên riêng của bất kỳ nơi nào trong diễn tả của cô ấy.
  3. Các người chơi phải hoạt động để tìm ra kỳ quan ở đâu và bất kỳ ai cho câu trả lời đúng sớm nhất sẽ thắng.
  4. Nếu bất kỳ người chơi nào có thể cho câu trả lời chính xác trước khi MC đọc hết các câu, anh ấy/cô ấy là người chiến thắng và nhận được 1 phần quà đặc biệt.
  5. Nếu bất kỳ người chơi nào cho câu trả lời sai trước khi MC đọc hết các câu, anh ấy/cô ấy vẫn được phép tiếp tục trò chơi.

Nội dung bài nghe:

Ann: Welcome to our game show called ‘What’s What?’. Please welcome our three guests Mary, Linda, and Duong who will be taking part in the game today.

Mary, Linda, and Duong: Good evening, everyone!

Ann: Now, the rules of the game are simple. I will read out six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam, either natural or man-made. This description won’t include the proper names of any places. My three contestants have to work out what the wonder is. Whoever gives the correct answer first is the winner.

Duong: Sounds easy.

Ann: Well, let’s see… you are the winner and get a special gift if you can give the correct answer before I finish reading out all six sentences. But if you give the incorrect answer, you’re out of that round of the game.

Mary: Exciting!

Ann: Now, do all of you understand how to play the game?

Mary, Linda, and Duong: Yes.

Ann: OK, then let’s play ‘ What’s What? ’!

Hướng dẫn dịch

Ann: Chào mừng bạn đến với chương trình trò chơi mang tên ‘Cái gì là gì?’. Xin chào mừng ba vị khách mời Mary, Linda và Dương, những người sẽ tham gia vào trò chơi ngày hôm nay.

Mary, Linda, và Duong: Chào buổi tối, mọi người!

Ann: Bây giờ, các quy tắc của trò chơi rất đơn giản. Tôi sẽ đọc sáu câu mô tả một trong những kỳ quan của Việt Nam, tự nhiên hoặc nhân tạo. Mô tả này sẽ không bao gồm tên chính xác của bất kỳ địa điểm nào. Ba thí sinh phải tìm ra điều kỳ diệu là gì. Ai trả lời chính xác trước tiên là người chiến thắng.

Dương: Nghe có vẻ dễ.

Ann: Vâng, chúng ta hãy xem … bạn là người chiến thắng và nhận được một món quà đặc biệt nếu bạn có thể đưa ra câu trả lời chính xác trước khi tôi đọc hết cả 6 câu. Nhưng nếu bạn đưa ra câu trả lời không chính xác, bạn sẽ bị loại khỏi vòng chơi đó.

Mary: Thật thú vị!

Ann: Bây giờ, làm tất cả các bạn hiểu luật chơi?

Mary, Linda, và Dương: Vâng.

Ann: OK, vậy chúng ta hãy bắt đầu ‘Cái gì là gì? ‘!

2.Listen to the next part of the radio programme. Then fill … (Nghe phần tiếp theo. Sau đó điền vào chỗ trống những từ/số mà bạn nghe được.)

Bài nghe:

1. central. 2. 200 3. park 4. discovered. 5. Paradise

Nội dung bài nghe:

Ann: First sentence: it’s a natural wonder in the central part of our country. Duong, do you want to risk the answer?

Duong: Yes, it’s easy. That’s Phong Nha Cave.

Ann: No, sorry that’s incorrect. So you’re out of this round, Duong!

Duong: Oh dear!

Ann: Second sentence: it’s a spectacular cave located 200 metres above sea level near the west branch of a highway. Do either of you have the answer, Mary and Linda?

Mary: No, not yet.

Linda: Not me.

Ann: OK, so I will continue with the third sentence. It’s situated in a national park.

Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?

Ann: No, Kien Giang isn’t in the centre of the country, Linda. So we have only one person, Mary, still in the game now.

Mary: So nervous!

Ann: And the fourth sentence: the cave was discovered by a local man in 2005.

Mary: I know. It must be Thien Duong or Paradise Cave in Quang Binh.

Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out the sixth sentence, so you win this round of the game and get a special gift.

Hướng dẫn dịch

Ann: Câu đầu tiên: đó là một kỳ quan tự nhiên ở trung tâm của đất nước chúng ta. Dương, bạn có muốn mạo hiểm trả lời?

Dương: Vâng, thật dễ dàng. Đó là Động Phong Nha.

Ann: Không, xin lỗi đó là không chính xác. Vì vậy, bạn bị loại khỏi vòng này, Dương!

Dương: Ôi trời!

Ann: Câu thứ hai: đó là một hang động ngoạn mục nằm ở độ cao 200 mét so với mực nước biển gần nhánh tây của đường cao tốc. Các bạn có câu trả lời không, Mary và Linda?

Mary: Không, tôi vẫn chưa.

Linda: Tôi không

Ann: OK, vì vậy tôi sẽ tiếp tục câu thứ ba. Nó nằm trong một công viên quốc gia.

Linda: Có phải đó là Hang đá ở Kiên Giang?

Ann: Không, Kiên Giang không phải là trung tâm của đất nước, Linda. Vì vậy, chúng ta chỉ còn một người, Mary, bây giờ vẫn tiếp tục trò chơi.

Mary: Rất lo lắng!

Ann: Và câu thứ tư: hang động đã được một người đàn ông địa phương phát hiện vào năm 2005.

Mary: Tôi biết. Phải là Thiên đường hay Động Thiên đường ở Quảng Bình.

Ann: Chính xác, Mary! Xin chúc mừng! Bạn đã đưa ra câu trả lời chính xác trước khi tôi đọc câu thứ sáu, vì vậy bạn đã giành chiến thắng trong trò chơi này và nhận được một món quà đặc biệt.

3.Write six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam you know. (Viết 6 câu miêu tả các kì quan ở Việt Nam mà bạn biết.)

Đoạn văn 1:

Ha Long Bay is a UNESCO World Heritage Site and popular travel destination in Quảng Ninh Province. French tourists visited it in the late 19th century, and named the cave Grotte des Merveilles. There are two bigger islands, Tuan Chau and Cat Ba. The protected area is from the Cai Dam petrol store to Quang Hanh commune, Cam Pha town and the surrounding zone. It has two seasons: hot and moist summer, and dry and cold winter. It is home to 14 endemic floral species and 60 endemic faunal species.

Đoạn văn 2:

It is a UNESCO World Heritage Site and popular travel destination in Quảng Ninh Province. French tourists visited in the late 19th century, and named the cave Grotte des Merveilles. There are two bigger islands, Tuan Chau and Cat Ba. The protected area is from the Cai Dam petrol store to Quang Hanh commune, Cam Pha town and the surrounding zone. It has two seasons: hot and moist summer, and dry and cold winter. It is home to 14 endemic floral species and 60 endemic faunal species.

4. Work in groups. Play the game ” What’s What ?” (Làm việc theo nhóm. Chơi trò “What’s what”)

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *