Communication Tiếng Anh Lớp 7 Mới

Unit 2: Healthy living

Communication

1 .Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted parts

( Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến phần được in đậm)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

giải tiếng anh 7 unit 2

Hướng dẫn dịch:

Mắt tớ mệt quá

Bạn có thể sử dụng thuốc nhỏ mắt

Và bạn không nên đọc khi ánh sáng kém

Cảm ơn bạn

2 .Make similar conversations for the health problems below

( Tạo đoạn hội thoại tương tự cho các vấn đề sức khỏe dưới đây)

  1. I’m tired
  2. I have acne
  3. My hand are chapped

Hướng dẫn giải

I’m tired

A: I’m tired

B: You should take a break

A: Thank you

Hướng dẫn dịch:

A: Tớ mệt quá

B: Cậu nên nghỉ ngồi đi

A: Cảm ơn

3 . Read the passage and choose the correct title for it

( Đọc đoạn văn và chọn tiêu đề đúng cho nó)

  1. How to live long
  2. What food to eat

The Japanese live long lives. The main reason is their diet. They eat a lot of fish and vegetables. They cook fish with little cooking oil. They also eat a lot of tofu, a product from soybeans. Tofu has vegetable protein and vitamin B. It doesn’t have any fat. The Japanese work hard and do a lot of outdoor activities too. This helps them keep fit.

Đáp án: A

Hướng dẫn dịch:

Người Nhật sống lâu. Nguyên nhân chính là do thực đơn của họ. Họ ăn rất nhiều cá và rau. Họ nấu cá với rất ít dầu ăn. Họ còn ăn rất nhiều đậu phụ, một loại đồ ăn làm từ hạt đậu nành. Đậu phụ có protein thực vật và vitamin B. Nó không có chất béo. Người Nhật làm việc chăm chỉ và tham gia rất nhiều hoạt động ngoài trời. Điều này khiến họ cân đối

4 . Work in pairs. Discuss and make a list of the tips which help the Japanese live long lives. Present it to class

( Làm việc nhóm. Thảo luận lý do tại sao người Nhật lại sống thọ. Trình bày với cả lớp)

Hướng dẫn giải

There are two reasons why Japanese live long lives. They are eating healthily and doing outdoor activities

Hướng dẫn dịch:

Có hai lý do tại sao người Nhật sống lâu. Họ ăn đầy đủ sức khỏe và tham gia nhiều hoạt động ngoài trời

5 . Work in groups. Discuss and make a list of tips that the Vietnamese can do to live longer.Present it to the class. Does the class agree with you

( Làm việc theo nhóm. Thảo luận để đưa ra một danh sách người Việt có thể làm để sống lâu hơn. Trình bày với các bạn cùng lớp. Các bạn cùng lớp của bạn có đồng ý với bạn hay không?)

Hướng dẫn giải

Vietnamese can do activities below to live longer:

– Eat more fish

– Drink more water

– Do more exercise

Hướng dẫn dịch:

Người Việt cần thực hiện các hoạt động sau để sống lâu hơn

– Ăn nhiều cá hơn

– Uống nhiều nước hơn

– Tập thể dục nhiều hơn

Xem thêm các bài giải lớp 7 khác tại Đây

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *