Communication And Culture Unit1 SGK Tiếng Anh 10 Mới

Unit 1: Family Life – Cuộc sống gia đình

1 . Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in groups of three

(Nghe và hoàn thành cuộc hội thoại với các diễn đạt trong hộp. Sau đó thực hành theo nhóm 3)

Bài nghe:

Đáp án:

1. A 2. C 3. B

Hướng dẫn dịch:

Anna: Các bạn có nghĩ rằng thanh thiếu niên nên làm việc nhà không?

Minh: Vâng, tôi thực sự tin rằng thanh thiếu niên cũng như các thành viên khác trong gia đình nên chia sẻ công việc nhà.

Anna: Ý bạn là mọi người trong gia đình đều phải giúp việc nhà?

Minh: Đúng vậy. Tôi không nghi ngờ gì rằng làm việc nhà cùng nhau sẽ giúp xây dựng tình cảm gia đình.

: À, tôi không chắc về điều đó. Thanh thiếu niên nên dành toàn bộ thời gian cho việc học thay vì làm việc nhà. Họ sẽ cần điểm cao để vào các trường đại học hàng đầu.

2. Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions about whether family members should spend time together

(Làm việc nhóm. Có những cuộc trò chuyện tương tự để trao đổi ý kiến về việc các thành viên trong gia đình có nên dành thời gian cho nhau hay không)

CULTURE

1 . Read the text and list the five family values of British people in the 21st century in the table below.

 (Đọc văn bản và liệt kê 5 giá trị gia đình của người Anh thế kỷ 21 trong bảng dưới đây.)

Bài nghe:

BRITISH FAMILY VALUES

Family values are ideas about how people want to live their family life and are passed on from parents to children. Strong family values can prepare children for a happy life. Results of a recent survey in the UK show that even though modern family life has changed greatly, a number of traditional family values are still important in the UK nowadays.

On top of the list are the values of being truthful and honest, and respecting older people. Children are taught to tell the truth from an early age. They learn to show respect to older people, who have a wealth of life experiences. Having good table manners is the third important family value. Coming fourth and fifth on the list are the values of remembering to say please and thank you, and helping with family chores respectively.

It is clear that in the 21st century, British people still follow some traditional family values.

Hướng dẫn dịch:

Giá Trị Gia Đình Người Anh

Giá trị gia đình là những ý tưởng về cách mọi người muốn sống cuộc sống gia đình của họ và được truyền từ cha mẹ sang con cái. Các giá trị gia đình vững chắc có thể chuẩn bị cho trẻ một cuộc sống hạnh phúc. Kết quả của một cuộc khảo sát gần đây ở Anh cho thấy mặc dù cuộc sống gia đình hiện đại đã có nhiều thay đổi, nhưng một số giá trị gia đình truyền thống vẫn còn quan trọng ở Anh hiện nay.

Đứng đầu danh sách là các giá trị của việc trung thực và trung thực, và tôn trọng người lớn tuổi. Trẻ em được dạy để nói sự thật ngay từ khi còn nhỏ. Họ học cách bày tỏ sự tôn trọng với những người lớn tuổi hơn, những người có nhiều kinh nghiệm sống. Có cách cư xử tốt là giá trị gia đình quan trọng thứ ba. Đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm trong danh sách là các giá trị của việc ghi nhớ lần lượt là nói làm ơn, cảm ơn và giúp đỡ công việc gia đình.

Rõ ràng là trong thế kỷ 21, người Anh vẫn tuân theo một số giá trị gia đình truyền thống.

Đáp án:

  1. being truthful and honest
  2. respecting older people
  3. having good table manners
  4. remembering to say “please” and “thank you”
  5. helping with family chores

Hướng dẫn dịch:

  1. trung thực và trung thực
  2. tôn trọng người lớn tuổi
  3. có cách cư xử tốt trên bàn
  4. nhớ nói “làm ơn” và “cảm ơn”
  5. giúp việc nhà

2. Work in pairs. Discuss whether Vietnamese people have similar family values

(Làm việc theo cặp. Thảo luận xem người Việt Nam có giá trị gia đình giống thế hay không)

Vietnamese families also have some similar values to British’s. Being honest and respecting older people are values that on top of the list. Children have been taught not to tell lies since they were small. They learn to show respect to older people as well. Having good table manners is also an important family value in Vietnam.

Tạm dịch:

Gia đình Việt Nam cũng có một số giá trị tương tự như của gia đình Anh. Trung thực và tôn trọng những người lớn tuổi hơn là những giá trị được đặt lên hàng đầu. Trẻ em đã được dạy không nói dối từ khi chúng còn nhỏ. Chúng cũng học cách thể hiện sự tôn trọng với những người lớn tuổi hơn. Có cách cư xử tốt trên bàn ăn cũng là một giá trị gia đình quan trọng ở Việt Nam.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *