Bài 8 Phần Lý Thuyết Hóa 8

Kiến thức cần nhớ

1. Sơ đồ về mối quan hệ giữa các khái niệm

I. Kiến thức cần nhớ

2. Tổng kết về chất, nguyên tử và phân tử

a) Mỗi chất có những tính chất vật lí và tính chất hóa học nhất định, các tính chất được như nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi,… luôn có giá trị không đổi. Các chất đều được tạo nên tử nguyên tử.

b) Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, gồm hạt nhân có proton mang điện tích dương, và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử

Những nguyên tử cùng loai có cùng số p trong hạt nhân, được gọi chung là nguyên tố hóa học

c) Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau, thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất

Phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất, các đơn chất kim loại,… có hạt hợp thành là nguyên tử

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *