Bài 8 Phần Bài Tập Hóa 8

Bài tập

1. Trang 24 VBT Hóa học 8

a) Hãy chỉ ra từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên, từ nào chỉ vật thể nhân tạo, từ nào chỉ chất trong các câu sau đây:

– Chậu có thể làm bằng nhôm và chất dẻo.

– Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong thân cây (gỗ, tre, nứa…).

b) Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D = 7,8 g/ cm3 ; nhôm có D = 2,7 g/cm3 và gỗ tốt (coi như là xenlulozo) có D = 0,8 g/cm3. Hãy nói cách làm để tách riêng mỗi loại chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất.

Lời giải

Vật thể tự nhiên Vật thể nhân tạo Chất
thân cây chậu nhôm
Xenlulozo
chất dẻo

b) Tách riêng sắt: Dùng nam châm để hút sắt ra khỏi hỗn hợp.

Tách riêng nhôm và gỗ:

Ta cho hai chất còn lại vào chậu nước.

2. Trang 24 VBT Hóa học 8

a) Hãy chỉ ra : số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lớp ngoài cùng.

b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi (Xem sơ đồ nguyên tử ở bài 5, Bài 4 – Nguyên tử, trang 16).

Lời giải

a) Số p: 12; Số e: 12; Số lớp e: 3 lớp; Số e lớp ngoài cùng: 2e

b) Điểm giống và khác nhau

*Giống nhau: Ca và Mg đều có 2e lớp ngoài cùng.

*Khác nhau:

– Số p trong hạt nhân: Mg có 12, Ca có 20.

– Số lớp e: Mg có 3 lớp e, Ca có 4 lớp e.

3. Trang 24 VBT Hóa học 8 Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất.

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu củ nguyên tố (xem bảng 1, trang 42).

Lời giải

a) Phân tử khối của hợp chất bằng: 2.31 = 62 đvC

b) Nguyên tử khối của X bằng: 23

Tên nguyên tố: Natri, kí hiệu hóa học: Na

4. Trang 25 VBT Hóa học 8 Chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp:

a) Những chất tạo nên từ hai… trở lên được gọi là…

b) Những chất có… gồm những nguyên tử cùng loại …được gọi là…

c) … là những chất tạo nên từ một…

d) … là những chất có…gồm những nguyên tử khác loại…

e) Hầu hết các …có phân tử là hạt hợp thành, còn… là hạt hợp thành của…kim loại.

Lời giải

a) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên được gọi là hợp chất.

b) Những chất có phân tử gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau được gọi là đơn chất.

c) Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

d) Hợp chất là những chất có phân tử gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

e) Hầu hết các chất có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại.

5. Trang 24 VBT Hóa học 8 Khẳng định sau gồm 2 ý : “Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi đúng 100oC”.

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau :

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai.

B. Ý 1 sai, ý 2 đúng.

C. Cả hai ý đều đúng và ý 2 giải thích cho ý 1.

D. Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích cho ý 1.

E. Cả 2 ý đều sai.

Lời giải

Chọn D

Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích cho ý 1.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *