Bài 8.4 Bài Tập Trong SBT Hóa 8

Bài tập trong Sách Bài tập

8.4. Trang 66 VBT Hóa học 8 Hình bên là mô hình cùng sơ đồ phân tử khí amoniac (a) và khí sunfurơ (b).

Hãy chọn các từ và con số thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống trong đoạn câu dưới đây.

“Hai ……. đều được tạo nên từ hai ……….. Giống như phân tử nước, phân tử khí sunfurơ hình ……… , có tỉ lệ số nguyên tử bằng ……… Còn phân tử khí amoniac hình ……… có tỉ lệ số nguyên tử bằng ………”

Lời giải

“Hai hợp chất đều được tạo nên từ hai nguyên tố. Giống như phân tử nước, phân tử khí sunfurơ hình gấp khúc, có tỉ lệ số nguyên tử bằng 1:2. Còn phân tử khí amoniac hình tháp tam giác, có tỉ lệ số nguyên tử bằng 1 : 3“.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *