Bài 6.2 Bài Tập Trong VBT Hóa 8

Bài tập

Không khí là một hỗn hợp gồm một số chất. Trong số đó có bốn chất chiếm tỉ lệ nhiều nhất là các chất khí nitơ, oxi, cacbon đioxit và hơi nước, các chất này được xếp thành sáu cặp chất dưới đây :

Khí nitơ và khí oxi; Khí nitơ và khí cacbon đioxit.

Khí oxi và khí cacbon đioxit; Khí oxihơi nước.

Khí nitơhơi nước ; Khí cacbon đioxithơi nước.

Số cặp chất gồm một đơn chất và một hợp chất là

A. hai.            B. ba.                    C. bốn.           D. năm.

Lời giải chi tiết:

=> Phương án C

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *