Bài 6.1 Phần Bài Tập VBT Hóa 8

Bài tập sách bài tập

Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp :

“Khí hiđro, khí oxi và khí clo là những ……… đều tạo nên từ một ……… Nước, muối ăn (natri clorua), axit clohiđric là những ……… , đều tạo nên từ hai ……. Trong thành phần hoá học của nước và axit clohiđric đều có chung một ………. , còn của muối ăn và axit clohiđric lại có chung một ……. ”

(Làm bài tập này sau khi đã làm bài tập 2 và 3 thuộc bài 6 – SGK).

Lời giải chi tiết:

“Khí hiđro, khí oxi và khí clo là những đơn chất đều tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Nước, muối ăn (natri clorua), axit clohiđric là những hợp chất , đều tạo nên từ hai nguyên tố hóa học. Trong thành phần hoá học của nước và axit clohiđric đều có chung một nguyên tố hiđro , còn của muối ăn và axit clohiđric lại có chung một nguyên tố Clo. “

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *