Bài 5.7 Phần SBT Hóa 8

Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bài tập trong Sách Bài tập

Bài 5.7. Trang 17 SBT Hóa học 8

Cho biết sơ đồ hai nguyên tử như hình bên.

Nêu sự giống nhau và khác nhau về thành phần hạt nhân của hai nguyên tử.

Giống nhau: Thành phần hạt nhân của hai nguyên tử giống nhau về số proton (đều có 2p).

Khác nhau: số nơtron, theo thứ tự bằng 2 và 1.

b) Giải thích vì sao nói được hai nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học:

Hai nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học vì có cùng số proton trong hạt nhân.

Tên nguyên tố: heli, kí hiệu hóa học: He.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *