Bài 5.6 Phần SBT Hóa 8

Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bài tập trong Sách Bài tập

5.6. Trang 17 SBT Hóa học 8

Biết rằng bốn nguyên tử magie nặng bằng ba nguyên tử nguyên tố X. Hãy viết tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố X

Lời giải

NTK(Mg) x 4 = NTK (X) x3 => NTK (X) = 24 x 4 : 3 = 32

Tên nguyên tố X là lưu huỳnh, kí hiệu hóa học là S.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *