Bài 2.7 Chất Bài Tập VBT Hóa 8

Bài 2: Chất

Bài tập trong Sách Bài tập

2.7. (Trang 9 VBT Hóa học 8) Câu sau đây có hai ý nói về nước cất : “Nước cất là chất tinh khiết, sôi ở 102°C”.

A. Cả hai ý đều đúng.

B. Cả hai ý đều sai

C. Ý 1 đúng, ý 2 sai

D. Ý 1 sai, ý 2 đúng

Lời giải

Chọn C ( vì nước cất sôi ở 100°C).

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *