Bài 2.1 Chất Bài Tập Trong SBT Hóa 8

Bài 2: Chất

Bài tập trong Sách Bài tập

2.1. Trang 9 VBT Hóa học 8: Điền từ (cụm từ) thích hợp vào chỗ trống:

Các vật thể ………..đều gồm một số……….khác nhau,…….được làm ra từ vật liệu. Mọi vật liệu đều là…….. hay hỗn hợp một số…………Nên ta nói được

Đâu có …….là có…….

Lời giải

Các vật thể tự nhiên đều gồm một số chất khác nhauvật thể nhân tạo được làm ra từ vật liệu. Mọi vật liệu đều là chất hay hỗn hợp một số chất. Nên ta nói được:

=> Ở đâu có vật thể là có chất.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *