Bài 11.2 Phần VBT Hóa 8

Bài tập trong Sách Bài tập

11.2 Trang 37 VBT Hóa học 8

Biết công thức hoá học hợp chất của nguyên tố X với nhóm (SO4) và hợp chất của nhóm nguyên tử Y với H như sau: X2(SO4)3 ; H3Y.

Hãy chọn công thức hoá học nào là đúng cho hợp chất của X và Y trong số các công thức cho sau đây :

a) XY2,

b) Y2X,

c) XY,

d) X2Y2,

e) X3Y2.

Lời giải

Hóa trị của X: a = (3.II)/2 = III; Hóa trị của Y: b = (3.I)/1 = III

Công thức dạng chung của hợp chất: XxYy

Theo quy tắc hóa trị: x.III = y.III

x/y = III/III → x =1, y = 1; Công thức hóa học đúng: XY

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *