A Closer Look 2 Tiếng Anh 6 Mới

Unit 1: My New School

Giải chi tiết bài tập tiếng anh 6 Unit 1 A Closer Look

Grammar: The present simple (Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn)

1 .Choose the correct answer A, B, or C.

Đáp án

1. A 2. C 3. B 4. A 5. C
 1. We have new subjects for this school year.

(Chúng tôi có những môn học mới trong năm học này.)

 1. Duy cycles to school every day.

(Duy đạp xe đến trường mỗi ngày.)

 1. My new school isn’t  in the centre of the vilage.

(Trường mới của tôi không ở trung tâm của ngôi làng.)

 1. I live near here. Where do you live?

(Tôi sống gần đây. Bạn sống ở đâu?)

 1. My friend has a sister, but she doesn’t have a brother.

(Bạn của tôi có một chị gái, nhưng bạn ấy không có anh trai.)

2. Miss Nguyet is interviewing Duy for the school newsletter. Write the correct form of the verbs.

(Cô Nguyệt đang phỏng vấn Duy cho bài viết bản tin của trường. Viết dạng đúng của các động từ.)

tiếng anh 6 unit 1

Đáp án

1. has 2. Do you have 3. like 4. Does Vy  walk 5. ride 6. go

Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.

Duy: Sure! My school has a large playground.

Miss Nguyet: Do you have any new friends?

Duy: Yes. And I like my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet: Does Vy  walk to school with you?

Duy: Well, we often ride our bicycles to school.

Miss Nguyet: What time do you go horne?

Duy: I go home at 4pm. every day.

Miss Nguyet: Thank you!

Tạm dịch

Cô Nguyệt: Hãy kể cho chúng cô nghe về ngôi trường mới của em nhé, Duy.

Duy: Vâng ạ! Trường em có một sân chơi rộng.

Cô Nguyệt: Em có bạn nào mới không?

Duy: Có ạ. Và em thích những người bạn mới của mình, Vy và Phong.

Cô Nguyệt: Vy có đi bộ đến trường với em không?

Duy: À, chúng em thường đạp xe đi học.

Cô Nguyệt: Mấy giờ em về nhà?

Duy: Em về nhà lúc 4 giờ chiều mỗi ngày ạ.

Cô Nguyệt: Cảm ơn em nhé!

3. Fill the blanks with usually, sometimes or never.

(Điền vào chỗ trống với “thường xuyên”, “thỉnh thoảng” hoặc “không bao giờ.”)

tiếng anh 6 unit 1

Write a sentence with one of these adverbs.

(Viết một câu với một trong những trạng từ này.)

Đáp án

2. usually        3. sometimes     5. never

– always: luôn luôn

– usually: thường xuyên

– sometimes: thỉnh thoảng

– rarely: hiếm khi

– never: không bao giờ

I always get up early in the morning to do exercise.

(Tôi luôn dậy sớm vào buổi sáng để tập thể dục.)

4. Choose the correct answer A or B to complete each sentence.

(Chọn đáp án đúng A hoặc B để hoàn thành câu.)

Đáp án

1. B 2. A     3. A      4. B      5. A
 1. usually get up late on Saturdays.

(Tôi thường xuyên thức dậy muộn vào thứ Bảy.)

 1. My mum rarely goes to work late.

(Mẹ tôi hiếm khi đi làm muộn.)

 1. Do you often travel at weekends?

(Bạn có thường đi du lịch vào cuối tuần không?)

 1. What kind of music does Susan usually listen to?

(Susan thường nghe loại nhạc nào?)

 1. When do you usually go on holiday each year?

(Mỗi năm bạn thường đi nghỉ mát khi nào?)

5. Work in pairs. Make questions, and then interview your partner.

(Làm việc theo cặp. Tạo câu hỏi và sau đó phỏng vấn bạn của em.)

 1. you / often / ride your bicycle / to school
 2. you / sometimes / study / in the school library
 3. you / like / your new school!
 4. your friends / always / go to school /with you
 5. you / usually / do homework / after school

Đáp án

 1. Do you often ride your bicycle to school?

(Bạn có thường đạp xe đến trường không?)

 1. Do you sometimes study in the school library?

(Bạn có thỉnh thoảng học trong thư viện trường không?)

 1. Do you like your new school?

(Bạn có thích trường học mới của mình không?)

 1. Do your friends always go to school with you?

(Bạn bè của bạn có luôn đi học cùng bạn không?)

 1. Do you usually do homework after school?

(Bạn có thường làm bài tập về nhà sau giờ học không?)

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các bài viết khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *